Výro?ní zprávy
14.12.2008


Protože v roce 2005 byla naše Spole?nost pro obnovu synagogy zm?n?na na spole?nost obecn? prosp?šnou, zve?ej?ujeme výro?ní zprávy dle zákona. P?edchozí zprávy jsou k nahlédnutí na Obecním ú?ad? ?kyn?.

SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI o. p. s.


Statutární orgány obecn? prosp?šné spole?nosti se p?i vypracování Výro?ní zprávy a Ro?ní ú?etní uzáv?rky ?ídí ustanoveními zákona ?. 248/1995 Sb. a jeho novely ?. 208/2002 Sb.

Správní rada:
§13 odst. 1), písm. b) zákona:
schvaluje ro?ní ú?etní uzáv?rku a výro?ní zprávu obecn? prosp?šné spole?nosti.

Dozor?í rada:
§ 16 odst. 1),
písm. a) zákona: p?ezkoumá ro?ní ú?etní uzáv?rku spole?nosti.
písm. b) zákona: nejmén? jedenkrát ro?n? podává zprávu správní rad? o výsledcích své kontrolní ?innosti.


Návrh na zpracování díl?ích aktivit a hodnocení pro souhrnné dokumenty jednotlivými ?leny:

1) Výro?ní zpráva

Vý?et aktivit za rok 2005

• Sch?ze Spole?nosti:
- zápisy ze sch?zí – po?izoval (Ji?i?ka).

• Vý?et aktivit:
- vynaloženo úsilí k podání žádosti o Grant z programu SROP
Jiho?eského kraje:
Jednání na Krajském ú?ad? Jiho?eského kraje o podmínkách
poskytnutí grantu (starosta obce, Ji?i?ka).
vystoupení na jednání zastupitelstva obce
(Bromová, Janoušek, Ji?i?ka, Knotek, Silovský).
Podání žádostí do jiných grantových program? nap?. do Nadace
Židovského muzea (Bromová).
Uspo?ádání akcí pro ve?ejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- P?íprava publikace Synagoga ve ?kyni – zpracování text? a
po?ízení fotodokumentace (Podlešák, Ji?i?ka).
- Aktivity ?len? spole?nosti ve prosp?ch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Výstava k d?jinám ŽNO ?. Bud?jovice – (libreto a scéná?
Podlešák)
Památník ob?tí z pochodu smrti v Rejštejn? – iniciace a podíl na
realizaci (Ji?i?ka, Podlešák)
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyn?, ?kyn? -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Získání izraelského státního p?íslušníka pro v?c obnovy synagogy-
(Podlešák, Ji?i?ka).
- Publika?ní ?innost se židovskou tématikou (Podlešák).
- Vyjednávání s OÚ ?kyn? o finan?ní podporu pro vydání publikace
o Synagoze (Bromová, Janoušek)
- Po?ízení razítka Spole?nosti a zajišt?ní firmy k vedení
ú?etnictví Spole?nosti (Bromová, Silovský).


2) Ro?ní ú?etní uzáv?rka

Vý?et finan?ních transakcí a doklad o ú?etní uzáv?rce za rok 2005:

• Seznam ú?t? u banky:
- po?áte?ní a kone?ný stav na ú?tech za období (aktiva; úv?r.)
a výpis o pohybu na ú?tech (Bromová, Silovský).
- uzav?ení smlouvy o vedení ú?etnictví spole?nosti s externí ú?etní
firmou (Bromová, Silovský).
• Vý?et p?íjm? a vydání podle akcí:
- doklady o p?íjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
ve?ejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o p?ijatých darech (Bromová, Podlešák).
• P?edložení ú?etní uzáv?rky za rok 2005:
- doklad o ú?etní uzáv?rce od ú?etní firmy (Silovský, Bromová).


Vimperk:
3. 4. 2006
SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI o. p. s.Správní rada:
schvaluje ro?ní ú?etní uzáv?rku a výro?ní zprávu obecn? prosp?šné spole?nosti.

Dozor?í rada:
p?ezkoumá ro?ní ú?etní uzáv?rku spole?nosti.
nejmén? jedenkrát ro?n? podává zprávu správní rad? o výsledcích své kontrolní ?innosti.


1)Výro?ní zpráva

Vý?et aktivit za rok 2006

• Sch?ze Spole?nosti:
- zápisy ze sch?zí – po?izoval (Ji?i?ka).

• Vý?et aktivit:

I: Vydání publikace Jan Podlešák SYNAGOGA VE ?KYNI
Základní údaje:
Vydala Spole?nost pro obnovu synagogy ve ?kyni
Autor, odborná a jazyková korekce: Jan Podlešák
Technická redakce: Josef Ji?i?ka
Finan?ní zabezpe?ení:dary a p?ísp?vky: Jindra Bromová
Tisk: ing.Josef ?erný, Tiskárna FOP, ?erná v Pošumaví
Náklad: 1,500 výtisk?
Cena za náklad: 61 000,-K?
Cena za kus:50 K?, prodejní cena 60 K?
Židovská obec v Praze, Obec ?kyn?, M?sto Vimperk, firma
Seaquest-Loeffler ?kyn?, ing.Anatoli Jagilajev
Ur?eno k propagaci obnovy synagogy ve ?kyni.
II. Podání žádostí grantových program? nap?. do Nadace
Židovského muzea (Bromová).
Uspo?ádání akcí pro ve?ejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- Aktivity ?len? spole?nosti ve prosp?ch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyn?, ?kyn? -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Publika?ní ?innost se židovskou tématikou (Podlešák).
- Vyjednávání s OÚ ?kyn? o finan?ní podporu pro vydání publikace
o Synagoze (Bromová, Janoušek)
2) Ro?ní ú?etní uzáv?rka

Vý?et finan?ních transakcí a doklad o ú?etní uzáv?rce za rok 2006:

• Seznam ú?t? u banky:
- po?áte?ní a kone?ný stav na ú?tech za období (aktiva; úv?r.)
a výpis o pohybu na ú?tech (Bromová, Silovský).
- uzav?ení smlouvy o vedení ú?etnictví spole?nosti s externí ú?etní
firmou (Bromová, Silovský).
• Vý?et p?íjm? a vydání podle akcí:
- doklady o p?íjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
ve?ejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o p?ijatých darech (Bromová, Podlešák).
• P?edložení ú?etní uzáv?rky za rok 2006:
- doklad o ú?etní uzáv?rce od ú?etní firmy (Silovský, Bromová).


SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI o. p. s.


Správní rada:
schvaluje ro?ní ú?etní uzáv?rku a výro?ní zprávu obecn? prosp?šné spole?nosti.

Dozor?í rada:
p?ezkoumá ro?ní ú?etní uzáv?rku spole?nosti.
nejmén? jedenkrát ro?n? podává zprávu správní rad? o výsledcích své kontrolní ?innosti.

1) Výro?ní zpráva

Vý?et aktivit za rok 2007

• Sch?ze Spole?nosti:
- zápisy ze sch?zí – po?izoval (Ji?i?ka).

• Vý?et aktivit:
- vynaloženo úsilí k podání žádosti o IOP evropských fond?:
Jednání se synagogami a neziskovkami jiho?eského kraje
o vytvo?ení sít? kontakt? a celoro?ní spolupráci.
Uspo?ádání akcí pro ve?ejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- Aktivity ?len? spole?nosti ve prosp?ch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Symposium výtvarného um?ní inspirovaném synagogou a
židovskými památkami kraje. Stálá expozice d?l.
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyn?, ?kyn? -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Publika?ní ?innost se židovskou tématikou (Podlešák).
2) Ro?ní ú?etní uzáv?rka

Vý?et finan?ních transakcí a doklad o ú?etní uzáv?rce za rok 2007:
• Seznam ú?t? u banky:
- po?áte?ní a kone?ný stav na ú?tech za období (aktiva; úv?r.)
a výpis o pohybu na ú?tech (Bromová, Silovský).
- uzav?ení smlouvy o vedení ú?etnictví spole?nosti s externí ú?etní
firmou (Bromová, Silovský).
• Vý?et p?íjm? a vydání podle akcí:
- doklady o p?íjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
ve?ejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o p?ijatých darech (Bromová, Podlešák).
• P?edložení ú?etní uzáv?rky za rok 2007:
- doklad o ú?etní uzáv?rce od ú?etní firmy Kalaš/Vimperk
(Silovský, Bromová).
SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI o. p. s.


Správní rada:
schvaluje ro?ní ú?etní uzáv?rku a výro?ní zprávu obecn? prosp?šné spole?nosti.

Dozor?í rada:
p?ezkoumá ro?ní ú?etní uzáv?rku spole?nosti.
nejmén? jedenkrát ro?n? podává zprávu správní rad? o výsledcích své kontrolní ?innosti.

1) Výro?ní zpráva

Vý?et aktivit za rok 2008

• Sch?ze Spole?nosti:
- zápisy ze sch?zí – po?izoval (Ji?i?ka,Bromová).

• Vý?et aktivit:

- Podaná žádost o Grant na záchranu architektonického d?dictví - Ministerstvo kultury ?eské republiky:
Mnohá jednání se všemi, kdo mají vliv na rozhodnutí o ud?lení grantu. Vynaloženo nesmírn? ?asu a úsilí o získání podpory,nejen co se tý?e senátora a hejtmana, ale i p?ímo na ministerstvu, jde o náš t?etí pokus. (Podlešák,Bromová)

N?kolikerá jednání se zástupci synagog v Písku a Praze o vytvo?ení velkého celku s v?tší možností usp?t v získávání prost?edk?, jednání o celoro?ní spolupráci.(Bromová)

Oslava 180. narozenin synagogy.
V sobotu 17. p?íjezd host? z USA - pan Alex Woodl a jeho nete? Rebbeca Woodl, P?ijetí host? na OÚ. Židovská odpolední bohoslužba (po 140 letech) vedená kantorem M. Forštem. Koncert ?len? Pražské filharmonie pp. Viktor Bytchek a Michael Foršt.
V ned?li 18. kv?tna projev PhDr. J.Podlešáka o historii ?ky?ské židovské komunity a její synagogy. P?edání daru na obnovu synagogy a projev, také pod?kování – p. Alex Woodl. Pod?kování dosavadním dárc?m a podporovatel?m synagogy – PhDr J. Podlešák. Vzpomínka na duše a p?e?tení jmen ob?tí na židovském h?bitov?.
Uspo?ádání akcí pro ve?ejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
Aktivity ?len? spole?nosti ve prosp?ch akcí s židovskou
tematikou navenek:
- Jiho?eské židovské dny (koncert v synagoze)
(Bromová,Knotek)
- Publika?ní ?innost se židovskou tématikou (Podlešák).2) P?íprava ro?ní ú?etní uzáv?rky

Vý?et finan?ních transakcí za rok 2008:

Seznam ú?t? u banky:
- po?áte?ní a kone?ný stav na ú?tech za období (aktiva; úv?r.)
a výpis o pohybu na ú?tech (Bromová).
Vý?et p?íjm? a vydání podle akcí:
- doklady o p?íjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
ve?ejnost (Bromová).
- doklady o p?ijatých darech (Bromová, Podlešák).

3) Záv?re?né usnesení

Slavnosti, uspo?ádané v kv?tnu tohoto roku k výro?í synagogy, m?ly velký ohlas jak mezi ve?ejností zde, tak díky tisku a internetu i v mnohem širším záb?ru. Napomohly také významn?, stejn? jako publikace vydaná Spole?ností již d?íve, k získání podpory na všech zainteresovaných místech, podpory, d?ležité pro dokon?ení oprav synagogy a její otev?ení pro ve?ejnost. Byla úsp?šn? podána žádost o grant. Bohužel, situace na politické scén? by mohla celé naše úsilí zhatit. Je tedy nezbytné op?t získávat nové politiky a ješt? zvýšit snahu o další možnosti finan?ní podpory v míst?.


Zapsala J.Bromová
?kyn? 5.12.2008