Výstavy:
27.11.2007
ADVENTNÍ VÝSTAVA,

TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ BETLÉM?

TÉMATEM LETOŠNÍ VÝSTAVY JE BETLÉM. VYZÝVÁME VŠECHNY KREATIVNÍ OB?ANY, D?TI NEBO TVO?IVÉ SKUPINY K Ú?ASTI. FIGURKY, KTERÉ JSOU SOU?ÁSTÍ TÉTO TRADI?NÍ VÁNO?NÍ DEKORACE, M?ŽETE VYTVÁ?ET R?ZNÝMI TECHNIKAMI Z ROZLI?NÝCH MATERIÁL?. NEJZAJÍMAV?JŠÍ DÍLA BUDOU OCEN?NA.


VÝSTAVA SE USKUTE?NÍ

17.12.-23.12

v synagoze ve ?kyni

OD 15 DO 17HOD.

A BUDE ZAKON?ENA ŽIVÝM BETLÉMEM, KTERÝ SE USKUTE?NÍ 23.12. OD 16HOD. V ZAHRAD? ZÁME?KU OÚ.

DÍLA M?ŽETE ODEVZDÁVAT NA OÚ U FOTOGRAFA NEBO DORU?IT P?ÍMO P?I INSTALACI VÝSTAVY 16.12.
...celý článek


Výstavy:
10.12.2005
 Ve dnech 5. - 11. prosince se synagoga naposledy v tomto roce otev?ela pro ve?ejnost. Synagoga není sice zvyklá na váno?ní svátky, ale pat?í te? nám všem a tak jsme nabídly prostory jedné originální um?lkyni a místním um?lc?m, výtvarník?m, fotografovi, lidem šikovným a schopným ud?lat radost vlastnoru?n? vyrobeným p?edm?tem, jedine?ný dárek pod strome?ek. Obzvlášt? je-li motivem ?ky?ský kostelí?ek!
  Na výb?r byly ozdoby na strome?ek, svícny a p?edm?ty na váno?ní ?i sváte?ní st?l, ale také fotografie, náhrdelníky, náušnice, p?ív?sky, výrobky ze samorost?, z drátu, ze skla, z p?írodních materiál?, navíc vitrážová zrcadla, malované hodiny, i obrazy...
  Synagoga op?t vykázala své jedine?né vlastnosti a tak se do budoucna t?šíme na další akce, nejbližší bude z?ejm? výstava velikono?ní.
  A prosba všem, komu se u nás líbilo. Vydáváme velkou informa?ní publikaci, promo?ní materiál nezbytný pro získání velkých grant?. Máte-li možnost pomoci, prosím ozv?te se! Nebo podpo?te žádosti u svých zam?stnavatel?, a na obecním ú?ad? ?kyn? a MÚ Vimperk.
  P?ejeme vám krásné a klidné svátky váno?ní! Krásné a veselé svátky sv?tel!...celý článek


Výstavy:
05.09.2005
 Dovolujem si Vás pozvat na vernisáž výstavy Pavel Nozar - Židovské památky práche?ska Stáhnout pozvánku...celý článek


Výstavy:
25.04.2005
 V m?sících lednu až b?eznu roku 2001 prob?hla v národním památníku Terezín výstava spisovatele, básníka a fotografa, synovce Ji?ího Mahena a Vladislava Van?ury, našeho ?lena Pavla Nozara. V roce 2002 po celé léto zdobily jeho fotografie synagog a židovských h?bitov? jižních ?ech Vl?kovu v?ž ve Vimperku.
  V roce 2003 hostilo výstavu Muzeum Pootaví ve Strakonicích, 1. srpna roku 2003 Pavel Nozar zem?el.
  Celé léto roku 2004 jste se za ním p?esto mohli podívat do jeho milovaných Prachatic - do M?stské knihovny. V roce 2005 je to op?t ?kyn? a synagoga, kde se jeho fotografie uplat?ují na výstav? Historie ?kyn? ve fotografii. Jste srde?n? zváni!...celý článek