Novinky:
10.08.2014
Tato prosba je ur?ena Vám všem, kdo znáte, ?i jste se znali s dr. Janem Podlešákem. Leží na LDN ve Volyni s druhým atakem mrtvice. Nem?že mluvit a je nap?l nehybný. Našt?stí prognóza slibuje návrat do stavu alespo? blízkého tomu po prvním ataku, ovšem vyžádá si to dost ?asu. Do té doby musí trávit dny koukáním do stropu a z okna,  nem?že ješt? ani pln? ?íst. Moc ho ovšem pot?ší, napíšete-li mu pozdrav na pohlednici, a ujistíte ho, že na? myslíte, a že vše bude zase dobré. Zde je adresa: .Nemocnice Volyn? s.r.o.
Husova 401, 387 01 Volyn? Moc d?kuji!


Novinky:
08.07.2014

                      


Za Váchalem do ?ky?ské synagogy

 

?kyn?, 7.7. 2014 – Výstava, jež rozhodn? stojí za shlédnutí. Prázdninová výstava text? a grafik Josefa Váchala s p?esahem do konce zá?í je k vid?ní v synagoze ve ?kyni.

 

Když v roce 1927 podnikl Váchal jednu ze svých cest po Šumav?, napadl ho nám?t na novou knihu a tak se pustil do práce, která nem?la do té doby obdoby - psal text, vytvá?el barevné d?evoryty a pro svou knihu vytvo?il i nové, vlastní písmo.
Zrodila se Váchalova autorská kniha "Šumava umírající a romantická".

 

Svou práci knize za?al Váchal 19. ?ervence 1928 a dokon?il ji 3. kv?tna 1931. Celkem vzniklo pouhých 11 výtisk? této knihy a z toho asi t?i z?staly nesvázané.

Výtvarný esejista Ji?í Oli? o n?m napsal: „Síla Váchalovy vize Šumavy není v alegorických kompozicích, ale v obrazech p?írody, v personifikaci proplétání, rašení, tlení, bujení, klí?ení a zániku. Výtvarnost je na prvním míst?. Ale na za?átku let t?icátých pouhé um?ní Váchalovi
nesta?ilo. Být um?lcem už bylo málo. Váchal chce být hlasem volajícím na poušti. Tvo?í výtvarné vize, v nichž dominuje zánik a zmar. Šumava mu je velkou metaforou, proroctvím ekologických katastrof ...“. Jist? nem?l na mysli pouze krásnou knihu.

Kurátor výstavy malí?, grafik a ilustrátor Jan Chaloupek sestavil výstavu do 28 stran text? a desítku grafik.
Pozvánkou budiž již názvy jednotlivých list?:


AUTOR KNIHY této va?í si snídani…
P?edmluvu k tomuto dílu…..
...ty jinovatky neodcházejí více…
KLATOVY a CESTOU Z HOR
ŠUMAVA umírající a romantická
Le? zatím nerušenými z?stavají…
ŠUMAVA! Valuta ustavi?n? klesající!
Bahno m?kkých, t?kavých p?d…

 

Václav Chaloupek v úvodním slovu p?i vernisáži výstavy ?ekl: „P?e?t?te jeden, dva listy, p?emýšlejte a p?ij?te znovu“.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace 

 

Vladimír Silovský,                                         Jan Chaloupek,

Tel.. 605 351 714                                           Tel. 606 733 742

vladimír.silovsky@rras.cz                              jan@chaloupek.czNovinky:
25.06.2014
Obec ?kyn? a Spole?nost pro obnovu 
synagogy ve ?kyni
 
Vás srde?n? zvou na vernisáž výstavy   JOSEF VÁCHAL ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ
 
 
SOBOTA    5.7.2014      18:00 HOD
 
VE?ER ŽESTOVÝ KONCERT
 
Video - záv?re?ná skladba koncertu žes?ových kurz? -  https://www.youtube.com/watch?v=EuM_lVX4hBA


Novinky:
04.05.2014
 SYNAGOGA VE ?KYNI, SLOUŽÍCÍ P?EDEVŠÍM JAKO INFORMA?NÍ CENTRUM PRO PRACHATICKO A STRAKONICKO A P?ILEHLÉ BAVORSKÉ KRAJE, MÁ OTEV?ENO DENN? KROM? POND?LÍ

od 9:00 do 11:30 od 13:00 do 15:30Novinky:
08.04.2014
VÁŽENÍ P?ÁTELÉ A P?ÍZNIVCI SYNAGOGY,
 
TAK JE TO TADY. VELKÝ DEN NASTAL, PROJEKT JE DOKON?EN, OTEV?ENÍ SE CHYSTÁ NA 1. KV?TNA !
 
DÍKY STAROSTOVI OBCE STANISLAVU CHVALOVI, DÍKY MANAŽERU PROJEKTU VLADIMÍRU SILOVSKÉMU, T?MTO P?EDEVŠÍM, BEZ NICH BY TENTO PROJEKT NEBYL. DÍKY MNOHA A MNOHA DALŠÍM SE PODA?ILO, ?EMU MÁLOKDO V??IL. DÍKY NAŠEMU PANU PROFESOROVI PhDr. JANU PODLEŠÁKOVI, PhD. DÍKY HERMANNU LÖFFLEROVI, D?KUJEME!
 http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/4534-ckynska-synagoga-opravena-a-otevrena

 
...celý článek


     Starší >>