Fotogalerie:
07.02.2012
iluzivní sloupy hlavní modlitebnyRozeta lustru v hlavní modlitebn?Iluzivní oltá? v hlavní modlitebn?

  
...celý článek


Fotogalerie:
03.06.2008


Fotogalerie:
02.12.2007

U p?íležitosti výro?í transport? židovských ob?an? do Terezína se dne 10.10.2007 uskute?nilo slavnostní odhalení památníku ob?tem zavražd?ných nacisty v koncentra?ních táborech, ?i pochodech smrti. Tohoto pomníku se dožila pouze jediná ob?anka židovského p?vodu, paní Eva Václavíková ze Strakonic. Po hudebním úvodu skupiny Ester p?ednesl starosta m?sta projev, ve kterém p?ipomn?l nesmírné zásluhy bývalých židovských spoluob?an? o rozkv?t a pr?myslový rozvoj m?sta, jejichž továrny vesm?s pracují až do dnešních dn?.  P?ipomn?l také katastrofu, jakou pro m?sto znamenalo zni?ení p?irozeného starého centra m?sta s nám?stím, ale i židovským ghetem a synagogou, za totalitní éry komunist?. Na míst? byly umíst?ny fotografie, kde si bylo možné zni?ená území prohlédnout ješt? v celé kráse. Vyzdvihl také význam, jaký má centrum pro m?sto, a slíbil jeho obnovení alespo? v rozsahu dnešních možností. Památník byl posv?cen zp?vem kantora liberální židovské komunity Bej-simcha Mgr. Michaela Foršta, který také spolu se starostou památník odhalil, a spolu s jedinou ob?ankou Strakonic židovského p?vodu paní Václavíkovou položil upomínkový kamínek, jaký Židé používají namísto kv?tin.

...celý článek


Fotogalerie:
17.05.2006


Fotogalerie:
16.09.2005


     Starší >>