Kulturní akce:
07.04.2014

Tisková zpráva:

 

Osudu navzdory synagoga ve ?kyni žije

 

?kyn? 26.b?ezna 2014 – Poslední b?eznovou ned?li se slavnostn? otevírá nov? rekonstruovaná synagoga ve ?kyni.

 

Slavností k dokon?ení projektu obnovy se synagoga ve ?kyni po více než dvou desítkách let úsilí o znovuoživení vrací ke svému poslání být op?t „domem shromážd?ní“ (hebrejsky bejt kneset). Od dubna ve?ejnosti nabídne vedle pln? funk?ní modlitebny využití hlavního sálu pro koncerty a jiné kulturní akce, expozici s židovskou tématikou, infocentrum, knihovnu se studovnou, malý kinosál a galerii.

 

„Díky evropským pen?z?m se nám poda?ilo vytvo?it kulturní prostor, jenž nám dosud ve ?kyni chyb?l“, ?íká starosta obce Ing. Stanislav Chval, ?eský partner ve spole?ném bavorsko-?eském projektu Krajina spojuje „Zámek Wolfstein – Synagoga ve ?kyni“.

 

Jedním z hlavních bod? slavnosti bude vernisáž spole?né výstavy t?í um?lc?. „Na spole?né výstav? socha?e Jana Hendrycha, malí?e Františka Hodonského a malí?e, grafika a ilustrátora Jana Chaloupka bychom rádi ukázali, jak kvalitní um?lce m?žeme do ?kyn? p?ivést a jaké ve svém okolí máme.“, vysv?tluje Jindra Bromová ze Spole?nosti pro obnovu synagogy.

 

„Synagoga nám nabízí zázemí pro aktivity biosférické rezervace Šumava, ?íká Vladimír Silovský z Regionální rozvojové agentury Šumava. Vedle nabídky infocentra se svými expozicemi, by zde m?ly vznikat projekty na podporu pé?e o p?írodu a krajinu, venkovského zp?sobu života, zvyk? a tradic a venkovské architektury.

 Kulturní akce:
29.04.2008

SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI o.p.s.,
29.4.2008

 

OBECNÍ Ú?AD VE ?KYNI

vás srde?n? zvou na oslavu

180 LET SYNAGOGY VE ?KYNI

Bohoslužba se bude konat v synagoze po více než 100 letech,
v jižních ?echách po více než 40 letech.


Sobota 17. kv?tna

P?ijetí host? starostou obce Ing. Stanislavem Chvalem
na obecním ú?ad? – 15.30 hodin.

Odpolední modlitba v synagoze (mincha)
?tení z tóry
Malé hudební matiné

Po více než sto letech bude slavnostn? ?teno ze svitku Tóry.
Bohoslužbu vede a zpívá kantor Židovské obce v Liberci Michal Foršt. Hraje ?len Pražského filharmonického sboru, virtuos na bajan Viktor Bytchek.


Ned?le 18. kv?tna
Synagoga 14.00 hodin

Projev PhDr. Jana Podlešáka o historii ?ky?ské židovské komunity
a její synagogy.

P?edání daru na obnovu synagogy panem Alexandrem Woodlem z USA.

Pod?kování dárc?m, kte?í podpo?ili opravu synagogy;
odchod na židovský h?bitov (v p?ípad? nep?íznivého po?así slavnost pokra?uje v synagoze).

Židovský h?bitov

Uct?ní památky židovských ob?an? ze ?ky?ska umu?ených nacisty - Hazkarat nešamot (Vzpomínka na duše)
?tení jmen ob?tí.

...celý článek


Kulturní akce:
07.04.2008
VÁŽENÍ P?ÁTELÉ,
vám všem, kte?í jste našimi stálými p?íznivci a podporovateli, je ur?ena pozvánka do synagogy na ned?li - 18. kv?tna tohoto roku. Uskute?ní se zde setkání s Ameri?anem Alexem Woodlem, jehož ko?eny sahají do ?kyn?. Jeho p?íb?h jste si mohli p?e?íst již p?ed mnoha lety na t?chto webstránkách. Te? se jej chystáme promítnout tak, jak byl nato?en práv? ve ?kyni jako p?íb?h imigranta židovského p?vodu na nekone?nou smy?ku podobných p?íb?h? dalších národností pro Bostonskou synagogu v USA. Alex poslal deset tisíc dolar? a p?ijede osobn? pod?kovat všem, kdo se zasloužili o obnovu a údržbu h?bitova a snaží o obnovu synagogy. Toto pod?kování je ur?eno také vám, našim p?íznivc?m, jste srde?n? zváni!


Kulturní akce:
11.09.2007

Tak zase po roce zdravím všechny p?íznivce, p?átele a kulturní gurmety, pozvánka je pestrá a výživná, jste v?ele zváni!

...celý článek


Kulturní akce:
17.05.2006
 Za?átkem kv?tna otev?ela synagoga své brány op?t. Na patnáct výtvarník? p?ijelo zblízkého i širokého okolí, aby se pokusili malbou, kresbou, fotografií a dalšími výtvarnými prost?edky vyjád?it židovství, i pocit, který v nich takové setkání vyvolává. A nejen naše synagoga a h?bitov, i B?ezí, Volyn?, Osek, Dub, každý si mohl vybrat místo, které ho osloví nejvíce.
  Ve?er byl ohe? a sdílení zážitk?, v ned?li pak "Pod kapli?kou" v Naho?anech spole?né posezení nakonec. Všem zú?astn?ným se líbilo, nezú?astn?ní se mohou t?šit na podzimní Židovské dny, kdy se dokon?ená díla vystaví; p?ípadn? na p?íští rok, kdybychom se touto dobou rádi sešli op?t na pravidelném výtvarném symposiu......celý článek


     Starší >>