VÝTVARNÉ SYMPOSIUM
17.05.2006
 Za?átkem kv?tna otev?ela synagoga své brány op?t. Na patnáct výtvarník? p?ijelo zblízkého i širokého okolí, aby se pokusili malbou, kresbou, fotografií a dalšími výtvarnými prost?edky vyjád?it židovství, i pocit, který v nich takové setkání vyvolává. A nejen naše synagoga a h?bitov, i B?ezí, Volyn?, Osek, Dub, každý si mohl vybrat místo, které ho osloví nejvíce.
  Ve?er byl ohe? a sdílení zážitk?, v ned?li pak "Pod kapli?kou" v Naho?anech spole?né posezení nakonec. Všem zú?astn?ným se líbilo, nezú?astn?ní se mohou t?šit na podzimní Židovské dny, kdy se dokon?ená díla vystaví; p?ípadn? na p?íští rok, kdybychom se touto dobou rádi sešli op?t na pravidelném výtvarném symposiu...