Tisková zpráva
07.04.2014

Tisková zpráva:

 

Osudu navzdory synagoga ve ?kyni žije

 

?kyn? 26.b?ezna 2014 – Poslední b?eznovou ned?li se slavnostn? otevírá nov? rekonstruovaná synagoga ve ?kyni.

 

Slavností k dokon?ení projektu obnovy se synagoga ve ?kyni po více než dvou desítkách let úsilí o znovuoživení vrací ke svému poslání být op?t „domem shromážd?ní“ (hebrejsky bejt kneset). Od dubna ve?ejnosti nabídne vedle pln? funk?ní modlitebny využití hlavního sálu pro koncerty a jiné kulturní akce, expozici s židovskou tématikou, infocentrum, knihovnu se studovnou, malý kinosál a galerii.

 

„Díky evropským pen?z?m se nám poda?ilo vytvo?it kulturní prostor, jenž nám dosud ve ?kyni chyb?l“, ?íká starosta obce Ing. Stanislav Chval, ?eský partner ve spole?ném bavorsko-?eském projektu Krajina spojuje „Zámek Wolfstein – Synagoga ve ?kyni“.

 

Jedním z hlavních bod? slavnosti bude vernisáž spole?né výstavy t?í um?lc?. „Na spole?né výstav? socha?e Jana Hendrycha, malí?e Františka Hodonského a malí?e, grafika a ilustrátora Jana Chaloupka bychom rádi ukázali, jak kvalitní um?lce m?žeme do ?kyn? p?ivést a jaké ve svém okolí máme.“, vysv?tluje Jindra Bromová ze Spole?nosti pro obnovu synagogy.

 

„Synagoga nám nabízí zázemí pro aktivity biosférické rezervace Šumava, ?íká Vladimír Silovský z Regionální rozvojové agentury Šumava. Vedle nabídky infocentra se svými expozicemi, by zde m?ly vznikat projekty na podporu pé?e o p?írodu a krajinu, venkovského zp?sobu života, zvyk? a tradic a venkovské architektury.