ŽIDOVSKÉ DNY
11.09.2007

Židovské dny 2007

7. ro?ník festivalu židovské kultury a historie

?kyn?, Písek, Strakonice, Volyn?

17.–23. zá?í 2007 

D?ležité upozorn?ní! V sobotu 22.zá?í je svátek smí?ení JOM KIPUR, kdy není možné vstupovat na židovské h?bitovy!D?kujeme za pochopení.

Více o tomto svátku 22.9. ve ?ky?ské synagoze!

 

Na Práche?sku se v letošním roce op?t uskute?ní tradi?ní festival židovské kultury a historie Židovské dny, který si klade za cíl p?iblížit a p?edstavit židovské etnikum a jeho osobitou kulturu, poukázat a vzpomenout na všechna p?íko?í, ?in?ná židovskému obyvatelstvu v minulosti, a stát se zdrojem pochopení, tolerance a lásky pro budoucnost. Židovské dny 2007 prob?hnou ve dnech 17.–23. zá?í 2007 op?t na n?kolika místech Práche?ska s bohatou židovskou minulostí (?kyn?, Písek, Strakonice a Volyn?). Letošní ro?ník festivalu bude v?nován památce významného píseckého rodáka židovského p?vodu – básníka, prozaika a noviná?e Richarda Weinera (1884-1937), jehož 70. výro?í smrti si letos p?ipomínáme.

 

PROGRAM:

 

?kyn?

 

sobota 22. zá?í od 18 hodin, synagoga

BLOCH-BLOK ?KYN? – VÝSTAVA

Vernisáž výstavy výtvarných prací vzniklých p?i sympoziu BLOCH-BLOK ?kyn?. Hudba, pr?vodní slovo, p?edstavení výtvarník?, ob?erstvení. Výstava potrvá až do konce ?íjna.

 

sobota 22. zá?í od 18,30 hodin, synagoga

MASTABA QUARTET – OZVUKY

Inspirace tradi?ní židovskou hudbou v podání z?ídka vystupujícího kvartetu.

 

Web: http://www.synagoga-ckyne.cz

 

 

Písek

 

pond?lí 17. zá?í od 18 hodin, RW CAFE

VÍT KREMLI?KA – MANAEL & OSV?TIM

Autorské ?tení pražského spisovatele Víta Kremli?ky z jeho dvou prozaických text?.

 

pond?lí 17. zá?í od 20 hodin, RW CAFE

VLADIMÍR MERTA & JANA LEWITOVÁ – SEFARDSKÉ PÍSN?

St?edov?ké písn? špan?lských Žid? v jazyce ladino. Jedine?ná hudební lah?dka.

 

úterý 18. zá?í od 20 hodin, RW CAFE

JOSEF HRDLI?KA – RICHARD WEINER A JEHO SNY

P?ednáška bohemisty a literárního historika Josefa Hrdli?ky o píseckém rodáku, básníku a noviná?i Richardu Weinerovi. O jeho snech, m?st? Písku i vztahu k židovství. Celý ve?er hutn? prosycen ?etbou mén? známých Weinerových text?.

 

st?eda 19. zá?í od 20,30 hodin, RW CAFE

KLEC – ZASE TEN KLEZMER

Pražská klezmerová kapela pod vedením Martina Šmída, po delší odmlce op?t vystupující v mírn? pozm?n?né sestav?.

 

?tvrtek 20. zá?í od 20 hodin, RW CAFE

BUCHTY A LOUTKY – TIBET: TAJEMSTVÍ ?ERVENÉ KRABI?KY

P?edstavení podle stejnojmenné knihy Petra Síse. Dojemný p?íb?h bez d?je, jak velké m?že být stýskání mužských srdcí otce a syna, jak drsný m?že být sv?t, vzdálený pár hodin cesty letadlem, jak rudý m?že být konec p?íb?hu. Hudbu živ? míchají démoni noci.

 

sobota 22. zá?í od 8 hodin

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY PRÁCHE?SKA – AUTOBUSOVÝ VÝLET

Tradi?ní autobusový výlet za židovskými památkami Práche?ska, tentokráte na B?eznicko a Blatensko (Zalužany, Mirovice, B?eznice, Kasejovice…). Autobus vyráží v 8 hodin od RW CAFE. Kapacita je omezená. Rezervace jízdenek na baru v RW CAFE. Návrat autobusu do Písku ve 20,30 hodin.

 

ned?le 23. zá?í od 14 do 17 hodin, synagoga

DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í V PÍSECKÉ SYNAGOZE

Jedine?ná p?íležitost návšt?vy vnit?ku synagogy. Aktuální pr?b?h celkové obnovy objektu za p?ítomnosti restaurátora, akademického malí?e Václava Špaleho.

 

Web: http://www.rwcafe.cz

 

 

Strakonice

 

?tvrtek 20. zá?í od 20 hodin, bar Port Arthur

HANA FREJKOVÁ & MICHAL HROMEK – PÍSN? V JIDIŠ

Tradi?ní židovské písn? v osobitém podání zp?va?ky a here?ky Hany Frejkové a kytaristy Michala Hromka.

 

pátek 21. zá?í od 19 hodin, kulturní prostor Šmidingerovy knihovny

ROBERT EHRMANN – STRAKONI?TÍ SOUV?RCI

Ze vzpomínek na zmizelé Strakonice. Komentovaný literární ve?er a p?ednáška nad knihou Roberta Ehrmanna (1894–1956).

 

sobota 22. zá?í od 7,30 hodin

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY PRÁCHE?SKA – AUTOBUSOVÝ VÝLET

Tradi?ní autobusový výlet za židovskými památkami Práche?ska, tentokráte na B?eznicko a Blatensko (Zalužany, Mirovice, B?eznice, Kasejovice…). Autobus vyráží v 7,30 hodin z parkovišt? p?ed hradem. Kapacita je omezená. Rezervace jízdenek ve Šmidingerov? knihovn?. Návrat autobusu do Strakonic ve 20 hodin.

 

ned?le 23. zá?í od 16 hodin, prostranství p?ed obchodním domem Labu?

PIETNÍ AKT OB?TEM HOLOCAUSTU Z PRÁCHE?SKA

Slova. Hudba. Jména. Kadiš.

 

ned?le 23. zá?í od 20 hodin, kino Mraven?í skála

OBCHOD NA KORZE

Obraz života na Slovensku za 2. sv?tové války po vytvo?ení Slovenského státu, kdy se oby?ejný život pod vládou fašist? m?nil a také probíhala arizace židovského majetku. Oskar za nejlepší cizojazy?ný film v roce 1966. ?eskoslovensko, 1965, režie: Ján Kadár a Elmar Klos.

 

Web: http://www.sporaoko.wz.cz

 

 

Volyn?

 

pond?lí 17. zá?í od 20 hodin, m?stské kino

B-H JE MI STRACHEM

Osobní p?íb?hy chasidských a ortodoxních Žid?, kte?í jsou gayové ?i lesby. Portréty lidí, kte?í ?elí zásadnímu dilematu – jak smí?it svou vášnivou lásku k judaismu a Bohu s drastickým biblickým zákazem homosexuality. USA, 2001, režie: Sandi Simcha Dubowski.

 

st?eda 19. zá?í od 18 hodin, m?stské kino

OND?EJ FIBICH – V??NÝ ŽID

Literární pásmo, p?ednáška a vypráv?ní spisovatele Ond?eje Fibicha o r?zných židovských pov?stech z celého Práche?ského kraje. Vícehlavý hudební doprovod.

 

Web: http://www.volyne.info/meks

 

 

Stránky festivalu: http://www.zidovskedny.cz