Za Josefem Váchalem do synagogy
08.07.2014

                      


Za Váchalem do ?ky?ské synagogy

 

?kyn?, 7.7. 2014 – Výstava, jež rozhodn? stojí za shlédnutí. Prázdninová výstava text? a grafik Josefa Váchala s p?esahem do konce zá?í je k vid?ní v synagoze ve ?kyni.

 

Když v roce 1927 podnikl Váchal jednu ze svých cest po Šumav?, napadl ho nám?t na novou knihu a tak se pustil do práce, která nem?la do té doby obdoby - psal text, vytvá?el barevné d?evoryty a pro svou knihu vytvo?il i nové, vlastní písmo.
Zrodila se Váchalova autorská kniha "Šumava umírající a romantická".

 

Svou práci knize za?al Váchal 19. ?ervence 1928 a dokon?il ji 3. kv?tna 1931. Celkem vzniklo pouhých 11 výtisk? této knihy a z toho asi t?i z?staly nesvázané.

Výtvarný esejista Ji?í Oli? o n?m napsal: „Síla Váchalovy vize Šumavy není v alegorických kompozicích, ale v obrazech p?írody, v personifikaci proplétání, rašení, tlení, bujení, klí?ení a zániku. Výtvarnost je na prvním míst?. Ale na za?átku let t?icátých pouhé um?ní Váchalovi
nesta?ilo. Být um?lcem už bylo málo. Váchal chce být hlasem volajícím na poušti. Tvo?í výtvarné vize, v nichž dominuje zánik a zmar. Šumava mu je velkou metaforou, proroctvím ekologických katastrof ...“. Jist? nem?l na mysli pouze krásnou knihu.

Kurátor výstavy malí?, grafik a ilustrátor Jan Chaloupek sestavil výstavu do 28 stran text? a desítku grafik.
Pozvánkou budiž již názvy jednotlivých list?:


AUTOR KNIHY této va?í si snídani…
P?edmluvu k tomuto dílu…..
...ty jinovatky neodcházejí více…
KLATOVY a CESTOU Z HOR
ŠUMAVA umírající a romantická
Le? zatím nerušenými z?stavají…
ŠUMAVA! Valuta ustavi?n? klesající!
Bahno m?kkých, t?kavých p?d…

 

Václav Chaloupek v úvodním slovu p?i vernisáži výstavy ?ekl: „P?e?t?te jeden, dva listy, p?emýšlejte a p?ij?te znovu“.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace 

 

Vladimír Silovský,                                         Jan Chaloupek,

Tel.. 605 351 714                                           Tel. 606 733 742

vladimír.silovsky@rras.cz                              jan@chaloupek.cz