Jiho?eská památka roku 2013
07.04.2014

Synagoga ve ?kyni reprezentuje Jiho?echy v sout?ži o Památku roku 2013

20.2.2014 Propamatky.info: Obnovená synagoga ve ?kyniJIHO?ESKÝ KRAJ | Synagoga ve ?kyni reprezentuje Jiho?eský kraj v celostátním kole sout?že Památka roku 2013, kterou po?ádá Sdružení historických sídel ?ech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje.

Cena se ud?luje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Výb?rová komise rozhodla jednomysln?, ocenila p?edevším mnohaleté úsilí ?ky?ských nadšenc?, kte?í se do obnovy památky pustili p?ed zhruba dvaceti roky, uvedla p?edsedkyn? jiho?eské sekce a první místop?edsedkyn? sdružení Ivana Popelová. 

Synagoga ve ?kyni z roku 1828 je spolu se synagogou v Bechyni nejstarší dochovanou židovskou svatyní v jižních ?echách, jedinou synagogou na okrese Prachatice a jednou z posledních zachovaných vesnických synagog v ?echách v?bec. Budova synagogy byla v minulosti po architektonické a um?lecké stránce znehodnocena p?estavbou a adaptací na obytný d?m a ?emeslnou dílnu, což postihlo hlavní modlitebnu. 

V roce 1991 synagogu získala obec a za finan?ní podpory bývalého kraje byl vypracován projekt záchrany a uvedení synagogy do p?vodního stavu. Proces obnovy trval od roku 1992 s pr?b?žným ?erpáním r?zných dota?ních titul?. Synagoga bude díky n?kolika nadšenc?m, kte?í o záchranu památky bojovali p?es 20 let, od b?ezna sloužit jako Regionální židovské muzeum jižních ?ech ale také jako infocentrum pro kraje strakonicko, prachaticko, práche?sko a p?iléhající kraje bavorské. Vznikla v ní jediná funk?ní židovská modlitebna v kraji, zárove? bude sloužit po?ádání výstav, koncert? a dalších spole?enských akcí, nabízí i knihovnu, studovnu a promítací sál.  

Do sout?že bylo v kraji p?ihlášeno celkem sedm projekt?. Vedle obnovy synagogy ve ?kyni to byla revitalizace synagogy v ?eském Krumlov?, Muzeum fotografie v Jind?ichov? Hradci, restaurování sgrafitové výzdoby m?š?anského domu ve Slavonicích, oprava Stožecké kaple na Šumav? a rekonstrukce vodárenské v?že v T?eboni, kde vzniklo Asijské kulturní centrum. Vít?z celostátního kola bude vyhlášen v Písku 3. dubna. 

Více informací o hlavním organizátorovi sout?že naleznete na portálu v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem sout?že je portál PROPAMÁTKY.