Novinky:
11.01.2014

SPOLE?NOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ?KYNI

 

 

                                                                       VÁS ZVE NA GRAFICKOU VÝSTAVU

 

 

 

TOMÁŠ HAUSER

...celý článek


Novinky:
10.11.2013
PhotoPhoto Mendel Bloch’s Epitaph

שוכןמות
מענדלבלאך
אשראסףיגיע
יוםב' ו' כסליו
שנת תריא לפ''ק
תנצב''ה

Zde odpo?ívá zesnulý Mendl Bloch, který ukon?il své sklizn? v pond?lí 6. listopadu - 
Kislev 6, v roce 611. Nech? je jeho duše p?ijata do svazku života.
...celý článek


Novinky:
24.10.2013
 Photo   Ukázka velmi zkráceného rodokmenu:  JULIUS MULLER   www.toledot.org...celý článek


Novinky:
21.10.2013


Novinky:
21.10.2013

ON?M?LÁ SYNAGOGA ZNOVU OŽÍVÁ  

            V sobotu 5. ?íjna roku 2013 se synagoga ve ?kyni na jeden den vrátila o tém?? dv? století zp?t, do roku 1828. Tedy roku, kdy byla nová synagoga zasv?cena a p?edána do užívání tehdejší náboženské obci. P?estože tu po holokaustu nezbyl jediný Izraelita, nebyl to úplný konec ?ky?ské komunity, ani konec synagogy.

            Po celém sv?t? jsou rozptýleni p?ímí i nep?ímí potomci t?ch, jejichž náhrobky jsou práv? postupn? restaurovány na židovském h?bitov?. A synagoga vyvstala z ruin, v celé své kráse op?t p?ipravena k modlitbám. Osmnáct z nich se sjelo 5. ?íjna roku 2013 na znovuzasv?cení synagogy jejich p?edk?.

            Bude op?t Domem p?ímluv - bývalá zimní modlitebna je obnovena i s p?vodní schránkou na Tóru, lampou, a navíc máme tém?? zázrakem i Tóru, s nejvyšší pravd?podobností tu samou, ze které se zde ?etlo p?ed 185 lety…  

Bude ale i velmi zajímavou výtvarnou galerií. Nejprve vystavíme dary synagoze - významné autory regionu a cennou sbírku PhDr. Jana Podlešáka, kterou jí také v?noval. Modlitebnu vyzdobí grafika Jind?icha Bošky ml. Bude možné si prohlédnout knihovnu judaistické literatury ze t?í poz?stalostí našich bývalých ?len?, a op?t velmi cenné staré tisky a publikace darované dr. J. Podlešákem. Knihovna je zárove? studovnou, kde jsou krom? tisk? k dispozici vznikající databáze všech oblastí, kterými se naše synagoga bude od jara p?íštího roku zabývat. A je tu i malý promítací sál s velmi kvalitní technikou – budoucí nabídka nejen film? a zábavy, ale nap?. seminá??, edukativních program?, ?tení, seminá??, p?ednášek a podobn?. Ovšem hlavn? je tu nejv?tší a krásný sál bývalé hlavní modlitebny. Akusticky výjime?ný, koncipovaný tak, aby plnil jak úlohu koncertního sálu, tak místa vhodného k tane?ním výstup?m, divadelním p?edstavením, adventním výstavám ?i výtvarným workshop?m. Expozice muzea jsou koncipované do "sk?íní", je možné je zav?ít a sál využít pro p?edstavení, nebo nechat otev?ené pro p?ednášku, besedu, koncert zam??ený t?eba na klezmer ?i world music.

Ale jeho posláním je být mementem. Památkou t?m, kte?í byli vymazáni z našeho sv?ta. Vzpomínkou na životaplné obce, tak významn? p?ispívající k rozkv?tu míst, ve kterých žily. Trvalou p?ipomínkou chrám?, jež byly zbo?eny.

Expozice On?m?lých synagog je v?nována všem t?m, které nem?ly takové št?stí jako synagoga ve ?kyni. Na v??nou pam?? a památku. .

To vše zast?ešuje jakési jádro, p?sobící zárove? jako spojovací element všeho kolem, a to je Informa?ní st?edisko. Centrum všeho d?ní v p?íhrani?ních okresech ?eských - strakonicka, prachaticka, a obou ?ástí Šumavy  - z druhé strany p?iléhajících okres? bavorských. Tady bude možné najít doslova vše zajímavé, a? už se to týká kultury, d?jin, architektury, ?i p?írody – zejména Pošumaví. To umožní práv? úzká spolupráce s bavorskou stranou a samoz?ejm? internetové napojení na množství p?íznivc? a p?isp?vovatel?, jež jsme za ta léta nashromáždili. Jak ?ekl na seznamovací sch?zce s bavorským krajem náš hlavní p?ímluvce, pan Hermann Löffler, pokusíme se vrátit ke stavu p?ed válkou a smazat hranice...

            Aby bylo v?bec možné toto vše zvládnout, rozd?lili jsme duchovní a ostatní aktivity na dv? ?ásti, kdy za stavu instalace náro?ného technického vybavení postupn? budujeme expozice, p?ipravujeme výstavu, zapl?ujeme knihovnu, a v?nujeme se d?stojnému navrácení Tóry a znovuzasv?cení synagogy. Organiza?n? je to na hran?, našt?stí p?išli do Spolku další ob?ané s rukou ochotnou pomoci.

    Opravdové a trvalé "Otev?ení synagogy" ve?ejnosti nastane až 30. b?ezna p?íštího roku, kdy dokon?íme Infocentrum, instalujeme prvotní databáze a p?ipravíme Slavnostní zahájení, se všemi pod?kováními dodavatel?m a firmám, koncertem, výstavou, zajímavými lidmi. P?edstavíme ve?ejnosti také pobo?ku Biosférické rezervace, která bude sídlit v dome?ku vedle synagogy, a ukážeme postupn? všechny možnosti, jež nabízí náš "D?m shromáž??ní"- napl?ujíce tak p?vodní význam slova synagoga.                                                                          JB